नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण बिभाग
रारा राष्ट्रिय निकुन्ज कार्यालय
हुटु, मुगु

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८। ८ । १२


सवारी साधन (वन्यजन्तु एम्बुलेन्स) खरिदको लागि क्याटलग ब्रोसर पेश गर्न आह्वान गरिएको सुचना


यस कार्यालयको आ.व. ०७८।०७९ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमबाट वन्यजन्तुको उद्दारका लागि तपसिलको सवारी साधन खरिद क्याटलग सपिङ्ग माध्यमबाट गर्नुपर्ने भएकोले बिक्रि गर्न चाहने उत्पादक कम्पनी वा सोको आधिकारिक बिक्रेताहरुले निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सिलवन्दी प्र्रस्ताव पेश गर्नुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।
१. उत्पादक कम्पनी वा सोको आधिकारिक बिक्रेताले फर्म दर्ता प्रमाणपत्र नविकरण गरेको कागजातको प्रतिलिपी, आय कर तथा मु.अ.कर दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, Letter of Authorization, लिखित घोषणपत्र, एजेन्सी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, उत्पादकको आधिकारिक स्पेशिफिकेशन, गुणस्तर, मुल्य र सुविधा सहितको विवरण, (क्याटलग वा ब्रोसर) संलग्न राखी यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ औँ दिनसम्म दिनको १२ः०० बजेसम्म रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, हुटु मुगुको नाममा सम्बोधन गरी कामको विवरण, प्रस्तावदाताको नाम, ठेगाना र फोन नं. समेत स्पष्ट खुलाई फर्मको छाप लगाई सिलवन्दी लाहाछाप गरी रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, हुटु मुगुमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
२. दर्ता भएका प्रस्तावहरु अन्तिम दर्ता गर्नुपर्ने दिनको १४ः०० बजे कार्यालयको प्रतिनिधीहरु र प्रस्तावदाताहरु वा निजको प्रतिनिधीहरुको रोहवरमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा खोलिने छ । प्रस्तावदाताहरु वा निजको प्रतिनिधीहरु उपस्थित नभएमा पनि प्रस्ताव खोल्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।
३ शिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम दिन साार्वजनिक विदापरेमा विदाको लगत्तै पछि कार्यालय खुलेको दिन सोही बमोजिम हुनेछ ।
४ सूचीकृत नभएका उत्पादक वा आधिकारिक विक्रेता कम्पनीहरुले सूचीकृत गराई शिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ ।
५. नक्कली कागजात पेश गरी वा मिलेमतो गरी खरिद कार्यमा भाग लिएको पाईएमा त्यस्ता प्रस्तावदाताहरुको प्रस्ताव रद्द गरी कालोसूचीमा समावेश गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिनेछ
६. रीत नपुगी वा म्याद नाधी र कुनै शर्त राखि पेश हुन आएका प्रस्तावहरु मान्य हुने छैन ।
७. स्वीकृत प्रस्तावदाताले सम्झौता भएको ७ (सात) दिन भित्र सवारी साधन रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
८. यस सूचनामा उल्लेख नभएका कुराहरुको हकमा सार्वजनीक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ वमोजिम हुनेछ ।

तपसिल

क्र.स.  

सवारी साधनको किसिम संख्या    संक्षिप्त विवरण कैफियत

1.

4 WD  Double Cab Pickup

1

Double cab pick up with 4 WD, Power output not less than 45 KW, Torque not less than 190 N-m,  Ground clearance at least 180 mm.

संक्षिप्त विवरणमा उल्लख नभएका कुराहरु स्विकृत पाविधिक स्पेसिफिकेसन बमोजिम हुनेछ ।उक्त स्पेसिफिकेसन www.raranational park.gov.np df pknJw 5 .

 

Technical specification of 4WD Double cab pickup

Owner : Rara National Park

Equipment :  4 WD Double cab Pick- up

 

S.N.

Criteria

Requirement

Offered Specification

1.

General

Double cab pick up. Right Hand Drive model with Four Wheel drive suitable for driving in Nepal at an altitude upto 3000 m and in ambient temperature -5 to 50 degree centigrade. Gross Vehicle Weight of the vehicle shall not be less than 2500 kg. Wheelbase should be min. 2500mm. Payload not less then 900 KG. .

 

2.

Engine

Diesel engine Developing Max. Rated power output not less than 45 KW at hp at governed RPM. Torque  output not less than 190 Nmfully equipped with accessories for efficient full load operation of the vehicle at operating condition.

 

3.

Emission Standard

The Emission Standard of the vehicle should be Vehicle Mass Emission Standard of Nepalwhich must be certified by Department of Transport Management, Nepal.

 

4.

Gauges

To include necessary gauges Speedometer, odometer, temperature, fuel gauges   Signal for 4WD for significant operation and maintenance.

 

5

Clutch

Single plate dry friction type

 

6.

Transmission

Manual shift at least five forward and one reverse, synchromesh on all gears

 

7.

Turning Circle Radius

 Not more than 6.5m

 

8.

Ground Clearance

High ground clearance preferred. Minimum 180 mm.

 

9.

Suspension

Leaf springs/ coil spring  Torsion bar / shock absorbers at front and rear.

 

10.

Tires

Standard radial size.

 

11.

Steering

Power steering.

 

12.

Brakes

Front disc type, rear drum/disc type hydraulic operated on all wheels and parking brake.

 

13.

Body/Cab

Four side doors, All metallic cab with insulated roof. Laminated glass windscreen. Front and rear washer and wipers, glass windows on doors, through ventilation, comfortable seats for driver and co-passenger. Floor mats, Two sun visors, rear view mirrors and two side view mirrors.

 

14.

Chassis and frame

Steel, heavy duty suitable for rough road conditions with towing hook.

 

15

Essential Accessories

1. Head light, Tail light and  rear light, reversing light and turn signals.

2. Cabin lights.

3. Speedometer

3. Spare wheels with tyre and tube.

4.Suitable Jack with handle

5. Seats belts for Driver, Co-passenger.

6. Air conditioning system

 

16.

Fuel tank

Min 45 Ltr.

 

17.

Instructions

All signs instructions in the vehicle shall be in English.

 

18.

Manuals

One copy of the Operator's and Owner's instructions and Maintenance manual in English shall be supplied with the vehicle.

 

19.

Tools

A set of tools as required for general maintenance shall be supplied with in a lockable toolbox.

 

20.

Color

Standard 

 

21.

Proven performance

1.       The Pick-UP offered shall be a current model under standard production by the manufacturer.

2.       The bidder shall provide the manufacturer’s data of the performance of the unit to include the fuel consumption, performance curve of the engine and production capacity of the unit.

3.       The vehicle offered shall be a current model (2021)under standard production by the manufacturer

 

22.

Warranty

Manufacturer shall provide a minimum of one-year warranty after acceptance. 

 

22.

Delivery

 Double CabPickupshall be delivered toRara National Park, Salleri Mugu within thirty (7) days after signing agreement

 

23.

After Sales Service

At least six (6) times free service after delivery

 

 

The major items are indicated by bold and highlighted letters / alphabets / figures in the technical specifications. Non-compliance of these major items will result in non-responsiveness of the bid offered.

 

About Us

Rara National Park (hereafter RNP) is located in the  Karnali Province of North-West Nepal, between 29º 26′ – 29º 34′ North and 82º 00′ – 82º10′ East. The park, smallest national park in Nepal,  was gazetted in 1976. It covers an area of 106 km2. Out of the total area, 10.8 km2 is occupied by Rara Lake, which is considered as the largest lake of Nepal. The Buffer Zone of RNP was declared on September 25, 2006  covering 198 km2  surrounding the park .
Similarly, the park was listed as a Ramsar Site under high altitude wetlands on September 23, 2007 . There are 156 User Groups organized under 10 Users Committees and there are 19 Buffer Zone Community Forests . There are 13,876 population within  one Municipality and two Rural municipalities of Mugu and one Rural Municipality of Jumla district. A larger part of  RNP lies in Mugu district while a southern tip of the Park lies in Jumla district.
Image

Accessibility of RaRa National Park

Rara National Park is accessable through both by air and land. It is located in 55 minutes flying distance  from Kathmandu to Nepalgunj and around 35 minutes from Nepalgunj to Talcha airport, Mugu. It takes about three hours walk from Talcha airport that leads to headquarters of RNP. Another option to reach to RNP Headquarters is to fly from Nepalgunj to Julma airport and to trek for 2 to 3 days. There are more options to reach the RNP by road. Two days travel by bus from Surkhet to Salleri, Jhyari of Mugu on  Karnali Highway and  one  and half hour trek  lead to park haedquaters. Travelers may prefer trekking of seven hours through Bhulbhule, Jumla to Chuchemara (highest altitude mountain of RNP) to Milichaur to park headquaters. Private buses also operate from Kathmandu to Surkhet and Nepalgunj. Bus or other small vehicle services from Surkhet lead to Gamgadhi, headquarters of Mugu district and little more than three hours walk from Gamgadhi to Rara.

Statement of Significance

RNP, even being the smallest national park of Nepal by area is the home of biggest lake of the country situated at the elevation of 2990 m. This pristine lake hosts several migrant birds, endemic fish species (mention the spcies) and also renowned as a glory of Karnali region. Along with rich in biodiversity, the lake has also huge potential to become a major tourist destination. Breathtaking trekking routes, unique Mugali culture can play supplementary roles to attract tourist.

RNP also hosts endangered faunal species like Red Panda and Musk Deer.  The park is protecting higher altitude landscape as habitat of different flora and fauna. Mention few names of endemic plants also.

Natural beauty of the park is the main source of attraction for domestic and international visitors, which could be very supportive to uplift the rural as well as national economy.

Image
Image

Topography & Drainage

The park is located at an elevation range between 1,800 m (Karkibada) and 4,039 m (Chuchemara Lekh). Lake Rara is the main attraction of the Park which lies at an elevation of 2,990 m (9,810 ft). It is in oval shape stretching in east-west axis, with a maximum length of 5 km, width of 3 km, and  depth up to 167 m, which drains into Mugu Karnali River via Nijar Khola. The Chuchemara lekh is located at the southern side of the lake,  and two peaks Ruma Kand (3731 m) and Malika Kand (3444 m) are located in the northern part (DNPWC 2010).

Climate, Weather & Temperature

The climate of Rara is similar to the south of high Himalayas: dry winter and wet monsoonal summer. The winter is quite severe with ground frost begins in October and snow falling occurs from December to April. In the last 10 years, the average annual temperature in the park was little over 11°C. Monthly maximum and minimum mean temperature is 27°C and 4°C in June and December, respectively. From Decemeber to February, the temperature drops below to freezing point and occasional heavy snowfall accumulates upto 3-4 feet high. Pretty rainfall occurs in june  to August. April normally sees the start of the warmer season which steadily increases to a pleasant temperature until September.

Image
Karnali Province, Hutu, Mugu
info@raranationalpark.gov.np

Call Us now

+977 9858322302